FANDOM


Shaohua Wei Ji
Song title
"韶华未既"
Traditional Chinese: 韶華未既
Pinyin: Sháohuá Wèi Jì
Original Upload Date
Feb.13.2016
Singer
Luo Tianyi and Yuezheng Ling
Producer(s)
Feng Shou (music, lyrics)
Chi Ye (storyboarding)
MACHWOLF (tuning)
Yu Xiang Xue (illustrator)
mienthoa, Alice Yinghua (video)
Views
136,000+
Links
bilibili Broadcast / YouTube Broadcast (reprint)


LyricsEdit

Chinese Pinyin English
云逸曳 琼月翩跹 yún yì yè qióng yuè piānxiān
龠声咽 忆晴雨流年 yuè shēng yàn yì qíngyǔ liúnián
和乐清浅 子着芳霏而欲掩 hé yuèqīng qiǎnzizhe fāngfēi ér yù yǎn
哀桃花绪烨 行书以鉴 āi táohuā xù yè hángshū yǐ jiàn

遍寻桔枳而缘木 顾颦蹙 唯愿笑靥驻 biàn xún jú zhǐ ér yuán mù gù pín cù wéi yuàn xiàoyè zhù
风影渐簌 以白绢为约 夙夜思情梏 fēng yǐng jiàn sù yǐ bái juàn wèi yuē sùyè sī qíng gù
泣渐沾襟而袂濡 qì jiàn zhān jīn ér mèi rú
落云岑 锁玲珑 luò yún cén suǒ línglóng
犹认芳华谨舞 yóu rèn fāng huá jǐn wǔ

寻若木之遥远兮 随飘风缭转而行 xún ruòmù zhī yáoyuǎn xī suí piāo fēng liáo zhuǎn ér xíng
渚畔白鸟纷飞兮 落云岑寻陆离风影 zhǔ pàn bái niǎo fēnfēi xī luò yún cén xún lùlí fēng yǐng
儃佪寻虹兮 伤悲风拂过凝霜渐起 chán huí xún hóng xī shāng bēi fēng fúguò níng shuāng jiàn qǐ
唯恋子心 而折渡此缘结 wéi liànzi xīn ér zhédù cǐ yuán jié
时亦冉冉 而韶华未既 shí yì rǎnrǎn ér sháohuá wèi jì

晨起露 日居月诸 chén qǐ lù rì jū yuè zhū
巡子于归 遍凭难诉 xún zi yú guī biàn píng nán sù
风雪尽覆 与此心斩余雾 fēng xuě jǐn fù yǔ cǐ xīn zhǎn yú wù
试植梓为期 掔发以纾 shì zhí zǐ wéiqí qiān fā yǐ shū

心婵媛而无所 遂从流 留芳泽沃若 xīn chán yuán ér wú suǒ suì cóng liú liú fāngzé wò ruò
还愿侧身 以玄鸟之资 缤纷此尘荏 huányuàn cèshēn yǐ xuán niǎo zhī zī bīnfēn cǐ chén rěn
微霜降而不自忱 wēi shuāngjiàng ér bù zì chén
流年过 情意深 liúniánguò qíngyì shēn
为君决此心谂 wèi jūn jué cǐ xīn shěn

负夏蒲而解羽兮 红妆纷蕰梦飘零 fù xià pú ér jiě yǔ xī hóngzhuāng fēn wēn mèng piāolíng
抚苏筝而鸣纬兮 诗楚歌志久远随行 fǔ sū zhēng ér míng wěi xī shī chǔgē zhì jiǔyuǎn suíháng
魂俇而灵行 知血泪将染篱落梓里 hún guàng ér líng xíng zhī xuèlèi jiāng rǎn lí luò zǐ lǐ
愿首邱桃下 誓姊于此命 yuàn shǒu qiū táo xià shì zǐ yú cǐ mìng
心悲怆 了然枉却此行 xīn bēi chuàng liǎo rán wǎng què cǐ xíng

褰裳渉旖旎 桃花纷飞楚雨 qiān shang shè yǐnǐ táohuā fēnfēi chǔ yǔ
辗转汜水绪风 看破繁花别离 niǎnzhuǎn sì shuǐ xù fēng kànpò fánhuā biélí
殇于心 何以苏世独立 shāng yú xīn héyǐ sū shì dúlì
以韶华之年宛君心 yǐ sháohuá zhī nián wǎnjūnxīn

临夏芳菲溢 下幽晦兮缘起 línxià fāng fēi yì xià yōu huì xī yuánqǐ
子迁逡而行 然情容与而不进 zǐ qiān qūn ér xíng rán qíng róng yǔ ér bù jìn
眝绯印 忆昨年之轩渠 zhù fēi yìn yì zuónián zhī xuān qú
桃纷飞 是唯心所取 táo fēnfēi shì wéixīn suǒ qǔ

望鸾鸟纷飞 心震悼兮悲鸣 wàng luán niǎo fēnfēi xīn zhèn dào xī bēimíng
何以续前缘风雨散 悲绪风霏 héyǐ xù qián yuán fēngyǔ sàn bēi xù fēng fēi
殇于心 何以苏世独立 shāng yú xīn héyǐ sū shì dúlì
以韶华之年宛君心 yǐ sháohuá zhī nián wǎnjūnxīn

冬至灵思陨 相鸣泣归缘起 dōngzhì líng sī yǔn xiāng míng qì guī yuánqǐ
子迁逡而行 然情容与而不进 zǐ qiān qūn ér xíng rán qíng róng yǔ ér bù jìn
叩绯印 忆昨年之轩渠 kòu fēi yìn yì zuónián zhī xuān qú
桃纷飞 是唯心所倾 táo fēnfēi shì wéixīn suǒ qīng

External linksEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.